Hagfors-Uddeholms Pistolskytte klubb är en ideell förening. För att hålla klubbstugan och anläggningarna på banan i bra skick att krävs att alla ställer upp och drar sitt strå till stacken, genom frivilligt arbete, både på banan och som funktionär på tävlingar och i klubbstyrelsen. Genom våra engagerade medlemmar klarar vi att arrangera nationella tävlingar med SM-status (Ex. PPC-SM och Magnumfält SM).

Ansökan medlemskap HUPK

Skriv ut och fyll i ovanstående formulär och följ instruktionerna.

Medlemsavgifter

Senior:      660 kr (Inkl. förbundsavgift 260 kr = medlemstidning  och försäkring)
Familj:      660 kr för en person sedan 600kr/medlem för övriga i familjen. (OBS, får bara en medlemstidning/hushåll)
Stödmedlem:       100 kr
Junior:     50 kr

Nya medlemmar godtas/avvisas på nästkommande styrelsemöte, därefter skickas eventuell information och inbetalningskort ut.

Aktiv skytt är medlemmen om han/hon avlossat minst ett skott under året eller innehar vapenlicens för pistol eller revolver enligt Svenska pistolskytteförbundet. Därmed skall han/hon betala en avgift till förbundet på 260:-. Denna avgift betalas in tillsammans med medlemsavgiften till klubben som i sin tur betalar till förbundet.

Om någon enligt detta anser sig vara aktiv skytt och inte fått en begäran av klubben att betala in avgift för aktiv skytt så kan han/hon ta kontakt med någon i styrelsen.

Tänk också på att om ni avslutar ert medlemskap i Hagfors-Uddeholms PK och är innehavare av licens på pistol eller revolver, blir medlem i någon annan pistolklubb så ni inte får problem om polisen kontrollerar ert vapeninnehav.

Krav för vapenlicens

Vapenlicens för målskytte kan utfärdas för enskild endast om den enskilde behöver vapnet och det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

Normalt fordras att:

1. den sökande varit medlem och regelbundet deltagit i pistolskytteorganisationens verksamhet under minst de sex senaste månaderna.

2. den sökande fyllt 18 år (undantag kan göras).

3. den sökande under något av de två senaste åren uppfyllt poängfordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke eller Skyttesportförbundets silvermärke i sport- eller grovpistol.

4. Den sökande ska inneha pistolskyttekortet.

Föreningsintyg utfärdas av skyttens förening.

ANGÅENDE TIDSBEGRÄNSADE LICENSER

Det har hänt att licensinnehavare med tidsbegränsade licenser glömt att lämna in ny ansökan till polismyndigheten. Visserligen står det i FAP 551-3 att Polismyndigheten bör underrätta vederbörande i god tid men det är långt ifrån alla polismyndigheter som tillämpar detta.

Ansvaret att göra ny ansökan i så god tid att denna hinner behandlas av polismyndigheten före giltighetstidens slut åvilar tillståndsinnehavaren.

Om så inte skett föreligger vapenbrott. (VL 9 kap) när tillståndet har gått ut. Detta innebär att vapnet kan beslagtas och åtal väckas. Normalt torde det röra sig om oaktsamhet vilket innebär böter eller fängelse i högst sex månader. I lindriga fall kan åklagaren ev. medge åtalseftergift. Tingsrätten kan också förklara vapnet förverkat.

Mats Stoltz.